Technická podpora zahraničním klientům a investorům

Být o krok napřed

Úspěšný vstup zahraniční firmy či investora na nový trh s sebou nese potřebu znalosti nejen místní legislativy a právních norem, ale také národní kultury a zvyklostí v oblasti správních řízení a správního povolování. Jacobs Clean Energy s.r.o. díky svým dlouholetým praktickým zkušenostem na poli environmentálního inženýringu nabízí svým klientům profesionální odbornou podporu a služby při vstupu a dalším působení na českém trhu, a to od raných fází návrhu záměru, přes jeho projekci, až po realizaci a provoz. Specialisté firmy Jacobs Clean Energy s.r.o. jsou průběžně školeni, aby jejich znalosti a dovednosti byly stále aktuální, a mohli tak klientům svým odborným přístupem zajistit plynulý a úspěšný chod podnikatelské činnosti bez zbytečných problémů, jež mohou vést až k sankcím, pokutám a jiným neočekávaným výdajům nebo k ohrožení lidského zdraví a škodě na životním prostředí. Kvalitním zajištěním environmentálních služeb svým klientům pomáháme prosadit inovace minimalizující dopady jejich činností na životní prostředí, čímž zdůrazní svůj environmentálně odpovědný přístup, a tím výrazně zvýší svou konkurenceschopnost a upevní svou pozici na zdejším podnikatelském trhu.

Garantujeme Vám, že spoluprací s firmou Jacobs Clean Energy s.r.o. budete o krok napřed.

Jacobs Clean Energy s.r.o. je součástí společnosti Jacobs působící ve více než 50 zemích světa. Při realizaci našich služeb přejímáme zodpovědnost za dobré jméno celé společnosti Jacobs.

 

Nabízíme:

– inženýring a komplexní legislativní podpora v oblasti životního prostředí:

 • analýza české legislativy životního prostředí, stavebního zákona, obchodního zákoníku, „daňového“ zákona a souvisejících zákonů vztahujících se k podnikatelskému záměru klienta,
 • analýza a implementace práv a povinností klienta v reálných podmínkách jeho firmy,
 • prevence správních deliktů a z nich pramenících sankcí,
 • zajištění přípravy pro založení místní pobočky, převzetí nebo prodej lokální firmy apod.,
 • předjednání záměrů a potenciálních problematických bodů s orgány státní správy a samosprávy,
 • zajištění kontaktů na úzce specializované renomované a vysoce kvalifikované organizace pro specifické problémové body záměru,
 • pomoc při výběru vhodné lokality k umístění podnikatelského záměru, provozovny či nové pobočky firmy,

– environmentální Due Diligence (DD):

 • analýza investice či podniku z hlediska jeho environmentálně silných a slabých stránek, skutečných či potenciálních vlivů (pozitivních i negativních) na životní prostředí, identifikace ekologických rizik a závazků na majetku, a s tím související dopady v právní a ekonomické rovině,
 • posouzení aktuálních a potenciálních vlivů investice či podniku na veřejné zdraví (HIA) podle zákona č. 100/2001 Sb. a hodnocení zdravotních rizik (HRA),
 • průzkumné práce (vnější a vnitřní prostředí nemovitosti, konstrukční materiály, energetický audit a energetická náročnost budovy, vnitřní znečištění vzduchu, pedologická, geologická, hydrogeologická a hydrologická kontaminace, zatížení hlukem, radiační zátěž, vliv okolních pozemků),
 • návrh opatření a odhad finančních nákladů na odstranění negativních dopadů a rizik firmy či investice na životní prostředí,
 • využití platných metodik MŽP ČR,

– identifikace staré ekologické zátěže a její sanace:

 • hodnocení rizik ekologické újmy ve smyslu zákona 167/2008 Sb. a souvisejících právních předpisů
 • účelové geologické průzkumy pro investiční výstavbu,
 • průzkumy kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod,
 • identifikace starých ekologických zátěží, návrhy sanace,
 • zpracování analýzy rizik znečištěných zemin, podzemní vody a horninového prostředí,
 • odborná pomoc při výběrovém řízení na provedení sanačních prací,
 • organizace, dozor a supervize při sanačních pracích,
 • návrh, výstavba a provoz monitorovacích systémů,

– územní řízení a stavební povolení:

 • analýza souladu záměru s územním plánem,
 • posouzení záměru z hlediska životního prostředí,
 • příprava potřebných dokumentů pro územní řízení a stavební povolení (EIA, inventarizační průzkumy, biologické hodnocení, hodnocení vlivu na oblasti NATURA 2000, autorizované měření hluku a vibrací, hlukové studie, autorizované měření znečištění vzduchu a rozptylové studie, hodnocení vlivu a rizik na lidské zdraví, hodnocení ekologických rizik, apod.),

– ekologický outsourcing:

 • dlouhodobý výkon funkce externího ekologa,
 • analýza a pravidelný dozor dodržování národní environmentální legislativy a odstranění případných nedostatků,
 • zpracování potřebné dokumentace a evidence v oblasti ovzduší, vodního a odpadového hospodářství,
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů dle platných právních norem a návrh vhodných shromažďovacích prostředků i shromažďovacích míst,
 • návrh systému optimalizace procesu nakládání s odpady a možnosti jejich dalšího využití,
 • návrh nejlepšího způsobu zneškodnění odpadů,
 • odběr a vyhodnocení vzorků odpadů a odpadních vod,
 • zpracování Plánů odpadového hospodářství,
 • zpracování provozních a manipulačních řádů,
 • zpracování dokumentace a podání žádosti o vydání integrovaného povolení, další služby v oblasti Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC),
 • autorizované měření emisních zdrojů, zpracování rozptylových a hlukových studií,
 • školení pracovníků pro oblast odpadů a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami,
 • výpočty poplatků, zpracování pravidelných hlášení státní správě,
 • vypracování každoročního statistického přehledu pro ČSÚ,
 • zajištění souvisejících jednorázových služeb v oblasti ekologie dle naší nabídky služeb,
 • vyřízení nezbytných souhlasů od příslušných orgánů státní správy (např. nakládání s nebezpečným odpadem, vývoz/dovoz odpadů, apod.),
 • komunikace s orgány státní správy,

– bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO):

 • zpracování vstupní analýzy BOZP a PO,
 • identifikace a hodnocení bezpečnostních rizik a požárního nebezpečí,
 • návrh optimalizace provozu k minimalizaci bezpečnostních rizik,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • zpracování nezbytných směrnic BOZP,
 • vedení evidence pracovních úrazů a osobních karet BOZP zaměstnanců,
 • zpracování traumatologického plánu,
 • zpracování harmonogramu lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců,
 • zpracování bezpečnostních a provozních pokynů pro technická zařízení,
 • zpracování provozních řádů, dopravního řádu, apod.,
 • zpracování požárního řádu, požární poplachové směrnice, požárního evakuačního plánu, dokumentace zdolávání požáru, řádu ohlašovny požárů,
 • vedení požární knihy,
 • zajištění školení zaměstnanců,

– Registrace, Evaluace a Autorizace Chemických látek (REACH),

– praktická aplikace Geoinformačních systémů a zpracování vizualizací:

 • analýza dat a jejich prezentace v přehledné mapové podobě,

– dotace z fondů EU i ČR:

 • analýza dotačních možností podnikatelského záměru klienta,
 • návrh strategie a podmínek pro získání finanční podpory,
 • odborné posouzení záměrů a podkladů dodaných klientem, pomoc při optimalizaci výchozích podmínek,
 • zpracování studie proveditelnosti,
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů (CBA),
 • zpracování vlastní žádosti o dotaci,
 • pomoc při projednání žádosti u příslušných pověřených subjektů.

Vysoká a nezaujatá úroveň námi nabízených služeb je zaručena týmem kvalifikovaných pracovníků, kteří našim klientům vycházejí vstříc a upravují komplexní servis přesně na míru dle požadavků klienta. Nedílnou součástí všech služeb je konzultační a poradenská činnost.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.