Dendrologický průzkum, inventarizace zeleně

Zpracování dendrologického průzkumu a inventarizace dřevin je podmínkou jakéhokoliv zásahu do veřejné zeleně, jejíž ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Dendrologický průzkum tvoří nedílnou součást projektové dokumentace (územní řízení, stavební povolení) pro stavbu / záměr / činnost.

Dendrologický průzkum může být vyžadován rovněž u projektů, jejichž součástí je návrh náhradních výsadeb, sadovnické úpravy, plán péče o dřeviny nebo pěstební opatření u stávajících dřevin.

Dendrologický průzkum lze také provádět v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb.) a použít v rámci komplexního hodnocení záměru ve formě samostatné přílohy, tj. jako součást oznámení záměru, popř. dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí.

Základním podkladem pro zpracování dendrologických průzkumů a inventarizace zeleně je geodetické zaměření jednotlivých dřevin a porostních skupin.

Celkovou kvalitu dřeviny pak definuje pojem „sadovnická hodnota“, která vyjadřuje soubor všech fyziologických, biomechanických, ekologických a estetických faktorů.

Součástí projektu může být také ocenění dřevin dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „Oceňování dřevin rostoucích mimo les“, případně projekt náhradních výsadeb dle zákona č. 114/1992 Sb.

  Nabízíme:

  • Provedení inventarizace zeleně,
  • dendrologické průzkumy,
  • aplikace GIS v rámci hodnocení,
  • zajištění dalších doprovodných studií,
  • podporu klienta při územním řízení či stavebním povolení s ohledem na životní prostředí,
  • jednání s orgány státní správy.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.