Rozptylové studie a odborné posudky

Rozptylová studie nebo Odborný posudek nebo Provozní řád jsou podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, zpracovávány jako povinná součást žádosti o povolení umístění, stavby nebo provozu zdroje znečišťování ovzduší.

 

Rozptylová studie

Rozptylové studie jsou zpracovány dle platné metodiky SYMOS‘ 97 (Systém modelování stacionárních zdrojů) pro plynné škodliviny, tuhé látky a pachové látky z bodových, plošných i liniových zdrojů pro následující účely:

 • Rozptylové studie jako příloha odborného posudku pro povolení k umístění zdrojů,
 • rozptylové studie v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí EIA,
 • rozptylové studie pro města, kraje a obce.

 

Odborný posudek

Dle zákona č. 201/2012 SB., o ochraně ovzduší, v platném znění, je vypracování odborného posudku vyžadováno příslušným orgánem ochrany ovzduší v rámci územního či stavebního řízení pro následující účely:

 • získání závazného stanoviska k umisťování a stavbě vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší ,
 • řízení o vydání nebo změně povolení provozu.

 

Provozní řád

Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, má povinnost zpracovat provozovatel vybraných vyjmenovaných zdrojů znečišťování. Provozní řád obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší.

Zpracování těchto materiálů provádí ve smyslu zákona o ochraně pouze osoba autorizovaná v ochraně ovzduší pro tyto typy stacionárních zdrojů:

 • spalovací stacionární zdroje,
 • spalovny odpadů a zařízení schválené pro spoluspalování odpadů,
 • ostatní stacionární zdroje,
 • ostatní stacionární zdroje emitující těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla.

  Nabízíme:

  • Zpracování rozptylové studie autorizovanou osobou dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  • Zpracování odborného posudku autorizovanou osobou dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  • Zpracování provozní řádu zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  • Poradenství a jednání s orgány hygienické služby

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.