Hlukové studie, měření hluku

Problematika hluku, hluková studie, měření hluku

Hluk je jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících životní prostředí. Jeho negativní vliv celkově roste, a to především z důvodu velkého počtu nově vznikajících zdrojů (doprava, průmysl, domácnost, zábava). Pouze zdánlivě je hluk méně nebezpečný než znečišťování ovzduší nebo vody. Nebezpečnost hluku byla mnohokrát zdravotně prokázána, a to nejen v případech vysokých hladin, které by mohly mít za následek zmenšení citlivosti sluchu nebo přímo hluchotu. I následky dlouhodobého působení nižších hladin hluku nebo naopak krátkodobé intenzivní expozice mohou být zdravotně rizikové. Zákonné požadavky na ochranu před hlukem jsou proto celkově přísné.

Zpracování hlukové studie

Hlukové studie zachycují vliv hluku emitovaného ze zdrojů hluku na přiléhající pozemky, územní celky a bytovou zástavbu. Hluková studie se tedy stává nedílnou součástí při projektových dokumentacích a posuzování vlivů na životní prostředí.

Zpracování hlukové studie provádíme s využitím buď 2D matematického modelu v programu Hluk + a pro výpočet šíření hluku v prostoru včetně možnosti 3D vizualizace používáme program CadnaA.

Měření hluku

V souladu se zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací provádíme autorizované měření hluku a vibrací.

  Nabízíme:

  • Zpracování hlukové studie v modelu 3D – program CadnaA,
  • zpracování hlukové studie v modelu 2D – program Hluk+,
  • autorizované měření hluku a hodnocení hluku v mimopracovním a pracovním prostředí, a to jak ve vnitřním, tak venkovním prostoru,
  • měření hluku způsobeného dopravou (silniční, kolejovou…) pro účely zjištění hlukové zátěže z dopravy na stávajících komunikacích, dále jako podklad k vytvoření hlukových studií potřebných k územnímu plánování a protihlukových bariér,
  • měření hluku ze stavební činnosti na přilehlou výstavbu,
  • návrhy protihlukových opatření,
  • autorizované měření vibrací přenášených na člověka,
  • podkladové studie pro územní řízení a stavební povolení,
  • poradenství a jednání s orgány hygienické služby,
  • stavební a prostorová akustika.

  V případě požadavků na řešení akustických problémů nás kontaktujte pro získání podrobnějších informací nebo pro návrh vhodného postupu ve Vašem případě. Doporučíme Vám řešení a případně zajistíme nezbytné práce a činnosti.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.