Ekologický outsourcing pro podniky a obce, podniková ekologie, odpadové hospodářství, provozní plány

Ekologický outsourcing – efektivní řešení

V dnešní době narůstají legislativní a normativní povinnosti v oblasti životního prostředí. Nabízíme obcím, malým a středním podnikům své služby (outsourcing) v oblasti ekologie.

Klient má možnost snížit nároky na vlastní pracovní kapacity a odpovědnost za oblast vlivů na životní prostředí. Zároveň se zpřehlední systém environmentálního řízení a docílí se shody s legislativními a normativními požadavky v oblasti životního prstředí.

  Nabízíme:

  – výkon funkce externího ekologa

  • zajištění nakládání s odpady dle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  • vedení evidence odpadů,
  • zpracovávání provozních řádů pro ovzduší, vodní a odpadové hospodářství,
  • havarijní plány,
  • komunikace s orgány státní správy,
  • pravidelný dozor a organizace odstranění případných rozporů s legislativou,
  • odpovědnost za to, že se klient nedostane do rozporu s legislativou.

  – Odpadové hospodářství

  • zpracování a aktualizace plánů odpadového hospodářství,
  • zajištění funkce odpadového hospodáře pro obce, města a firmy,
  • zajištění komplexního odborného dohledu při demolici budov včetně průzkumu, plánu a vzorkování,
  • zajištění plnění ohlašovacích povinností dle §39 zákona o odpadech (nově přes ohlašovací systém ISPOP),
  • návrh celkové koncepce odpadového hospodářství,
  • zpracování interních směrnic pro nakládání s odpady,
  • odběr reprezentativních vzorků odpadů,
  • informační kampaně ke třídění komunálního odpadu,
  • návrh navýšení kapacity, označení a umístění sběrných míst odpadů,
  • zpracování komplexního know how s odpady,
  • příprava podniku na přechod do systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001.

  – Jednorázové služby v oblasti ekologie

  • zpracování dokumentace pro jednotlivé oblasti životního prostředí (EIA, SEA, IPPC nebo jiné),
  • výpočty poplatků, pravidelná hlášení pro státní správu,
  • vyřízení potřebných souhlasů od příslušných úřadů,
  • vyškolení pracovníků pro vedení evidence odpadů.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.