Krajinný ráz, vizualizace

Krajinný ráz je obecně definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, a je chráněn před znehodnocením, tj. činností snižující jeho estetickou, kulturní a přírodní hodnotu.
Je definován rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost, např. morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačním krytem, osídlením, využitím území atd.

Hodnocení vlivů na krajinný ráz je nedílnou součástí komplexního posouzení vlivů různých činností a záměrů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Legislativně je ochrana krajinného rázu zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Aktuální ochrana krajinného rázu

Aktuální ochrana krajinného rázu se věnuje posouzení vlivu konkrétního záměru na krajinný ráz dotčeného území, jako je vliv navrhovaných staveb, vliv činností, vliv využití území apod.

Preventivní ochrana krajinného rázu

Preventivní ochrana krajinného rázu se zaměřuje na zhodnocení území, stanovení limitů a opatření k ochraně krajinného rázu, stanovení ochranných pásem, návrh zmírnění či eliminace negativních a rušivých vlivů.

Posouzení vlivu na krajinný ráz by mělo představovat standardní a objektivizovaný proces hodnocení, a proto je při něm využívána standardizovaná metodika pro hodnocení krajinného rázu a zkušení hodnotitelé.

  Nabízíme:

  • zpracování posouzení vlivů záměru na krajinný ráz jako samostatné studie či v rámci procesu EIA,
  • vizualizace v rámci posouzení vlivu záměru na krajinný ráz,
  • aplikace GIS v rámci posouzení vlivu záměru na krajinný ráz – řešení střetů zájmů v krajině.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.