IPPC – žádosti integrované prevence

Od 1. 1. 2003 vstoupil v platnost zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o registru znečišťování a o změně některých zákonů.

Účelem tohoto zákona je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, zabezpečit integrovaný výkon státní správy při povolování provozu zařízení a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí.

Provozovatelé zařízení vyjmenovaných v zákoně mají povinnost zažádat příslušný správní úřad o vydání nebo změnu integrovaného povolení (IP).

Žádost o toto povolení musí obsahovat širokou škálu údajů o zařízení, s ním spojených činnostech, materiálních a energetických nárocích, ale také popis a kvantifikaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.

Dále musí obsahovat charakteristiku stavu území, kde se zařízení nachází, včetně možných střetů, popis opatření ke sledování a minimalizaci negativních vlivů provozu na životní prostředí a návrh závazných podmínek provozu.

Zařízení musí být porovnáno s nejlepšími dostupnými technologiemi (BAT) a ideálně parametry BAT splňovat.

Příslušný správní úřad si může k posouzení „Žádosti IP“ vyžádat zpracování odborného vyjádření, které provádí odborně způsobilá osoba (OZO), na jehož základě vydává úřad rozhodnutí o vydání integrovaného povolení.

Integrované povolení nahradí složková rozhodnutí, obsahuje tak podmínky provozu a limitní hodnoty, které zařízení musí splňovat.

  Nabízíme:

  • zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení,
  • zpracování žádosti o vydání změny integrovaného povolení,
  • vypracování studií, technických podkladů a příloh k žádosti o vydání integrovaného povolení (např. hlukové a rozptylové studie, měření hluku a vibrací, dokumenty procesu EIA, biologické průzkumy, odborné posudky a další),
  • porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technologiemi (BAT),
  • technickou a konzultační pomoc při projednávání žádosti s příslušným správním úřadem,
  • činnost odborně způsobilé osoby (OZO) ve smyslu §6 zákona č. 76/2002 Sb.,

  Firma Jacobs Clean Energy s. r. o. je zařazena do seznamu odborně způsobilých osob pro posuzování žádostí o integrované povolení. Zkušenosti s IPPC má od vzniku legislativní povinnosti, od roku 2003.

  Firma Jacobs Clean Energy s. r. o., se jako přímý nástupce firem Amec Foster Wheeler s. r. o. a předchozí INVESTprojekt s. r. o. zabývá konzultační činností v oblasti životního prostředí od roku 1990.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.