NATURA 2000 hodnocení vlivů na lokality

Přítomnost lokality Natura 2000 nemusí nutně znamenat ukončení realizace projektu

Natura 2000 je soustava chráněných území, které na základě jednotných principů koncipují a na svém území vymezují všechny státy Evropské unie.

Cílem je zajistit ochranu vybraným druhům rostlin, živočichů a typům přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné nebo omezené svým výskytem na určitou oblast (endemické).

Povinnost vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků (tzv. „směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. „směrnice o stanovištích“).

Na základě výše uvedené legislativy jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Tyto dva typy lokalit tak společně tvoří soustavu Natura 2000.

Pokud zamýšlíte či již připravujete nějaký investiční záměr nebo koncepci (strategii), pak máte dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, za povinnost požádat příslušný orgán ochrany přírody (OOP) o stanovisko k možným vlivům na lokality soustavy Natura 2000.

Pokud OOP možnost ovlivnění nevyloučí, pak jste povinni zpracovat tzv. Naturové posouzení, které vyhodnocuje vlivy záměrů či koncepcí jak na jednotlivé předměty ochrany, tak na EVL / PO.

Naturové posouzení může být součástí oznámení či dokumentace EIA / SEA.

  Nabízíme:

  • Zpracování žádosti o vydání stanoviska příslušného úřadu z hlediska možného ovlivnění lokalit Natura 2000,
  • zpracování posouzení vlivů koncepcí na lokality Natura 2000,
  • odbornou pomoc při úpravě záměru, resp. koncepce tak, aby měl/a minimální dopady na dotčenou lokalitu Natura 2000,
  • odbornou pomoc při návrhu kompenzačních, resp. zmírňujících opatření,
  • jsme držiteli autorizace §45i, zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.