Biologické hodnocení

I ve zvláště chráněných územích lze investovat a realizovat své projekty

Pokud zamýšlíte či již připravujete nějaký investiční záměr, který bude zasahovat do zájmů ochrany přírody, kterými jsou předměty obecné ochrany přírody a krajiny, zvláště chráněná území, památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny, pak jste podle § 67 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, povinni zpracovat hodnocení vlivu zásahu na předměty zájmu ochrany.

Hodnocení je založeno na definování vlivů způsobených plánovaným zásahem a na výsledcích terénních průzkumů v jarním a letním aspektu, doplněných o údaje z dalších zdrojů (nálezová databáze AOPK). Součástí hodnocení je také návrh opatření k omezení vzniku možných škod.

Hodnocení se dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. vždy provádí před uskutečněním zamýšleného záměru a musí obsahovat náležitosti stanovené v § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění.

O nezbytnosti provedení hodnocení ve smyslu § 67 zák. č. 114/1992 Sb. rozhoduje orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného záměru.

V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Vhodnou součástí žádosti o stanovisko je orientační biologický průzkum, který definuje dotčené biotopy a případné zájmy ochrany přírody ve smyslu ZOPK a základní parametry plánovaného zásahu.

  Nabízíme:

  • Zpracování dendrologického průzkumu,
  • zpracování biologického průzkumu jako samostatné studie, či v rámci procesu EIA,
  • jednorázové i dlouhodobé biologické průzkumy,
  • zpracování biologického hodnocení dle § 67 a §45 i, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
  • řešení zásahů záměru do biokoridorů a biocenter,
  • odbornou pomoc při úpravě záměru tak, aby měl minimální dopady na dotčené zvláště chráněné území,
  • zpracování přírodovědných průzkumů a studií pro státní správu, či jako příloha k žádostem o dotace,
  • odbornou pomoc při návrhu kompenzačních, resp. zmírňujících opatření,
  • řešení zásahů záměrů do prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES),
  • zpracování plánu péče o zvláště chráněná území a související přírodovědné průzkumy,
  • podpora investora v územním řízení či stavebním povolení z hlediska životního prostředí
  • v případě vysoce specializovaných průzkumů disponujeme sítí expertních odborníků na jednotlivé skupiny organismů

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.