Aplikovaná geologie a hydrogeologie, staré ekologické zátěže, analýza rizik, sanace, ekologická újma

Optimální řešení

Potřeba nebo nutnost řešit ekologické problémy v souvislosti s ochranou horninového prostředí je trvale aktuálním tématem. Oprávněně lze předpokládat, že význam tohoto oboru bude neustále narůstat (mj. rovněž v souvislosti se zpřísňující se legislativou, požadavky pro výstavbu či přestavbu průmyslových areálů atd.). Práce v oboru aplikované geologie zahrnuje celou řadu aktivit.

Významné jsou aktivity vázané na realizaci záměrů na zelené louce, v zastavěném území nebo na plochách tzv. brownfields. Jedná se o komplexní služby související s určením charakteru, rozsahu a míry znečištění povrchové a podzemní vody, zemin nebo stavebních konstrukcí, popř. aktivity spojené se sledováním charakteru kontaminace v prostoru a čase nebo činnosti související s její likvidací.

Ve všech geologických oborech provádíme vyhledávací, podrobné i doplňkové průzkumy. V případě potřeby zajišťujeme konzultace se specialisty z vědeckých pracovišť, úzce spolupracujeme s projektanty a investory.

Jsme držiteli Odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle vyhlášky č. 206/2001 Sb., pro obor sanační geologie a hydrogeologie.

  Nabízíme:

  • Průzkumy pro určení míry, charakteru a rozsahu kontaminace zájmového území,
  • identifikaci starých ekologických zátěží, návrhy sanace (zpracování studie proveditelnosti),
  • zpracování analýzy rizik znečištěných zemin, horninového prostředí, povrchové a podzemní vody,
  • ekologické audity,
  • organizaci a dozor při sanačních pracích,
  • supervizní činnost nad sanačními pracemi,
  • návrhy, výstavbu a provoz monitorovacích systémů,
  • monitoring kontaminovaných lokalit – odběr, doprava, analýza vzorků zemin, horninového prostředí, povrchové a podzemní vody, půdního vzduchu, stavebních materiálů,
  • technickou podporu při získávání dotací,
  • posouzení ekologických vlivů průzkumu a těžby nerostných surovin,
  • odborné hydrogeologické posudky a studie geofaktorů životního prostředí,
  • odborné poradenství v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.